دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

نشريه شماره 7 , شهریور 1392

اين شماره، براي همه دست اندركاران نشريه مديريت كيفيت فراگيربسيار ويژه است. البته ظاهر و مطالب نشريه به همان سبك و سياق شماره هاي پيشين است؛ اما براي ما ويژه از آن جهت است كه اكنون در آستانه سال دوم انتشار اين نشريه هستيم. امروز كه جشن يك سالگي اين نشريه را برپا م يكنيم، كارنامه يك سال گذشته خود را نيز مرور مي نمائيم.

در فضايي كه پرداختن به موضوع كيفيت در ابعاد مختلف يك ضرورت انكارناپذير و يك وجه مغفول علمي و مديريتي در كشور بود، اين نشريه پا به عرصه مطبوعات نهاد. طي اين يك سال با كارشناسان و صاحب نظران مختلفي در اين زمينه ارتباط برقرار نموده و سعي كرديم در هر شماره از نظرات و آراء گرانقدر اين عزيزان بهر همند شويم.

به لطف خداي متعالتوانستيم از مصاحبت بسياري از مسئولين و مديران ارشد كشور در اين نشريه بهره مند گرديم و گردآوري اين تجربيات و بهاشتراك گذاري آنها را در فضاي علمي و مديريتي كشور براي خود يك افتخار دانستيم.


ار آنجاكه محتواي اين نشريه بر بهبود كيفيت تأكيد دارد، خود نيز بهبود مستمر كيفيت نشريه را به عنوان يك برنامه عملياتي
برگزيديم و از طرح و نوع چاپ نشريه گرفته تا مقالات تأليفي و ترجمه اي و گفتگوها و ... سعي كرديم تا در هر شماره بر
يا همان مديريت كيفيت فراگير به ميان م يآيد بايد رضايت TQM كيفيت نشريه بيفزائيم.

نيك ميدانيم كه وقتي صحبت از مشتري را درك و اندازه گيري نموده و براي افزايش سطح رضايت مشتري برنامه ريزي كنيم. از اين رو ما هم در دوماهنامهمديريت كيفيت فراگير سعي كرديم تا به انحاء مختلف با جامعه مخاطبان خود ارتباط برقرار كنيم و با پايش نظرات آنان،رضايت مندي مخاطبان را به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف خود مقرر نمائيم.


به هرحال با همه تلا شهاي انجام شده، مطمئن هستيم كه هنوز تا فراهم آوردن رضايت كامل مخاطبان و رسيدن به سطح
كيفي مطلوب فاصله داريم فلذا باز هم همچون گذشته خود را نيازمند انتقادات، پيشنهادات و نظرات گرانقدر مخاطبان گرامي
خود مي دانيم.

 

برای دانلود اين شماره کلیک کنید