دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

روش انتخاب سيستم هاي مديريت كيفيت و طرح هاي بهبود

 

چکيده:

در اين مقاله روش ارائه شده توسط ناچا تاوسانگ کولتاي (Thawesaengskulthai, Natcha 2007) براي انتخاب بهترين سيستم مديريت کيفيت و طرح‏هاي بهبود در يک سازمان بررسي شده است.

معيارها و پارامترهاي مؤثر در تصميم‏گيري، بر اساس بررسي و تحقيق در چهار دسته کلي با نام ديدگاه يا منظرهاي انتخاب، دسته‏بندي شده­اند. پارامترها و معيارهاي زيرمجموعه اين منظرها، به علت اينکه نمونه­هاي تحقيق در تايلند و شرکت‏هاي چند مليتي آن بوده، ممکن است براي نقاط ديگر کمي متفاوت باشد. بر اساس اين پارامترها يک چارچوب و روش کلي براي انتخاب طرح مناسب ارائه شده است. فرآيند ارزيابي توسط اين روش و چارچوب در چهار مرحله گرد آمده است. مرحله اول، توفان مغزي و توافق بر سر معيارها است که در اين مرحله معيارها برگزيده مي‏شوند. در مرحله­ي دوم با نام وزن‏دهي معيارها، با استفاده از روش امتيازدهي به ديدگاه‏ها و معيارهاي زيرمجموعه­ آنها وزن داده مي‏شود. مرحله سوم براي امتيازدهي به طرح‏هاي مختلف با استفاده از مقياس ليکرت و محاسبه امتياز وزني کل، با استفاده از روش جمع وزني (WSM) طراحي شده است و مرحله آخر براي تجزيه و تحليل نتايج به دست آمده و ارائه رده‏بندي طرح‏ها در قالب نمودار و جداول است.