دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

نقش مديريت کيفيت فراگير در ناب شدن سازمان‏ها

 

چکيده

در اوايل قرن بيستم ظهور تفکر توليد انبوه به قرن‏ها توليد به شيوه دستي پايان داد. اما در اواسط قرن معاصر تفکر ناب دستاوردهاي توليد انبوه را به چالش کشيد. واژه ناب که در دهه‏هاي 1980 و 1990 رايج شده است، شامل تعدادي از رويکردها به مديريت توليد شرکت‏هاست که بر سيستم توليد تأکيد داشته و دقيقا برآورنده آن چيزي است که مشتريان مي‏خواهند، يعني کم‏ترين بهاي تمام شده و بدون اتلاف و ضايعات. تکنيک‏هاي مديريت ناب به توليدکنندگان در جهت حذف اتلاف‏ها کمک مي‏کند. با شتاب گرفتن سير تکامل بنگاه‏ها از توليد انبوه به توليد ناب، لزوم وجود ابزار و معيارهاي سنجش بهبود عملکرد شرکت‏هاي ناب يا شرکت‏هاي در حال ناب شدن ضروري مي‏نمود. اصول و نگرش‏هاي مديريت کيفيت فراگير، زيربناي تکامل تدريجي سازمان ناب است. به عبارت ديگر، نگرش‏هاي مديريت کيفيت فراگير به طـور ريشه‏اي در سازمان ناب دگرگوني ايجاد مي‏کند. در اين مقاله ايتدا مفاهيم تفکر ناب و توليد ناب مورد بررسي قرار گرفته و سپس با تعريف مديريت کيفيت فراگير، نقش آن در ناب شدن سازمان‏ها بررسي مي‏شود.