دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

بررسي تأثير تدوين و اجراي راهبرد بر افزايش رضايت مشتريان از خدمات فروش ايران خودرو

 

چکيده

با توجه به اهميت و نقش برنامه‏ريزي راهبردي در جهت‏دهي و هدايت سازمان‏ها در مسير حركت بلندمدت به سوي اهداف تعريف شده، ضروري است تا تأثير اجراي اين برنامه در سطح عملياتي و واقعي در شركت‏ها مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با انجام اقدامات اصلاحي و رفع انحرافات به وجود آمده، شركت را در مسير درست و صحيح هدايت نمود. در اين تحقيق تأثير تدوين و اجراي راهبرد بر عملكرد معاونت بازاريابي و فروش شركت ايران خودرو مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس يافته‏هاي اين تحقيق مشخص شد كه اجراي راهبرد باعث افزايش رضايت مشتريان از خدمات فروش شركت ايران خودرو شده است ولي نتوانسته به ارتقاء سهم ريالي بازار اين شركت كمكي نمايد.