دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

توسعه پايدار از مديريت کيفيت جامع تا مديريت کيفيت زندگي جامع

 

چکيده

خسارت‏هاي وارد بر طبيعت انساني و طبيعت غير انساني که زائيده رشد تکنولوژي و نگرش ابزاري انسان سازماني بر محيط اطراف خود بوده است ديگر از مرزهاي جغرافياي تعريف شده دولت-ملت خارج شده و تمامي جوامع جهاني را تهديد مي‏کند. با چنين ويژگي‏هايي، امروزه تغيير نگرش مديريتي و خارج شدن از محدوده‏هاي مديريت کيفيت جامع و حرکت به سوي مديريت پاسخگو ضرورتي اجتناب‏ناپذير است.

اين مقاله تلاش نموده است تصميم‏سازان را نسبت به محدوديت‏هاي مديريت کيفيت جامع آگاه نموده و رويکرد مديريت کيفيت زندگي جامع را از طريق توسعه پايدار معرفي نمايد. چرا که مديريت کيفيت جامع همواره جبران خسارت‏ها را از روش‏هاي تکنولوژيکي و صنعتي مي‏جويد و در چرخه خسارت ايجاد شده از صنعت گرفتار مي‏باشد

 

 اين مقاله، برگرفته از مقاله جناب آقاي امامي با همين عنوان، ارائه شده در چهارمين کنفرانس بين‏ المللي مديران کيفيت است.