دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

استفاده از منطق رادار  بر اساس مدل EFQM 2010 به منظور بهبود عملكرد نقاط جوش بدنه خودرو

 

چکيده

در اين مقاله استحكام كندگي نقاط جوش به تفكيك مناطق مختلف بدنه خودرو تعريف و بازه پارامترهاي متغير جوشكاري (زمان جوشكاري، نيروي اعمالي و شدت جريان) جهت رسيدن به نتايج مورد نظر با استفاده از منطق رادار طبق مدل EFQM 2010 شامل رويکرد، جاري‏سازي، ارزيابي و اصلاح و نتايج شامل (مرتبط و قابل استفاده بودن و عملکرد) تعيين شده است. به منظور استفاده از رويكرد بهينه‏سازي، پارامترها در بازه‏هاي مشخص زماني اندازه‏گيري شده، هدف آنها بر اساس منطق رادار و طبق استاندارد پژو-سيتروئن تعيين شده و در نهايت نتايج به دست آمده با ساير محصولات صنايع خودروسازي مقايسه شده است. حفظ دائمي خواص مكانيكي مورد انتظار از نقاط جوش در بازه‏هاي مورد نظر نشان‏دهنده اثربخشي و كارايي روش فوق مي‏باشد.