دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

ارتقاي مديريت دانش و فرايند اطلاع‏رساني در حوزه خدمات روستايي به کمک  روش  QFD و نظريه FUZZY

 

چکيده

هدف از ارائه اين مقاله، طراحي و توسعه يك رهيافت نظام‌مند و شفاف با استفاده از ابزارهاي توسعه عملکرد کيفي (QFD)[1] و منطق فازي است كه براي طراحي راهبردهاي سازماني در حوزه خدمت‏رساني به مناطق محروم به كار مي‌رود. از آن جايي که براي ارتقاي کيفيت فرايندهاي هر سازمان، سامان‏دهي اطلاعات و دانش موجب هدفمند کردن فعاليت‏هاي سازمان مي گردد، لذا مديريت دانش به عنوان ابزاري سودمند براي ايجاد ساختاري کامل در سازمان ايفاي نقش مي‏نمايد. طبقه‏بندي نيازهاي مشتريان و تأمين امکانات مورد نياز براي پاسخ‏گويي به اين نيازها مي تواند به ارتقاي کيفيت فعاليت‏هاي سازمان کمک ويژه‏اي نموده و در نهايت زمينه‏اي مناسب براي پيشرفت هرچه بيشتر اهداف خدمت‏دهندگان فراهم نمايد.

در اين مقاله با بهره‏گيري از تکنيک توسعه عملکرد کيفي (QFD ) و منطق فازي و پياده‏سازي آن در يک بنياد خيريه غيرانتفاعي ضمن گردآوري داده‏هاي لازم، نيازمندي‏هاي مشتريان و موسسه مذکور استخراج شده و ماتريس خانه کيفيت (HOQ ) براي آن بنياد استخراج و تبيين گرديد.

 

[1] Quality Function Deployment