دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

توسعه توانمندي مديران؛ راهکار تعالي کسب و کار

 

چکيده

توانمندسازي مديران از مهم‏ترين دغدغه‏هاي هر كشور براي ارتقاء كسب و كار در سطح داخلي و بين‏المللي مي‏باشد. به طور كلي فرآيند توانمندسازي، ظرفيت‏هاي بالقوه‌اي را بـراي بهره‌برداري از سرچشمه توانايي انساني -كه از آن استفاده كامل نمي‌شود- در اختيار مي‌گذارد. توانمندسازي به مفهوم اعطاي قدرت، علم و دانش، مسئوليت و اختيارات بيشتر به كاركنان و مديران جهت بهتر شدن تصميم‌گيري، انجام فعاليت‏ها و كنترل بر مشاغلشان است. در مطالعه حاضر بر اساس جايگاه ويژه مديران و با نگاهي به زيرساخت‌هاي اصلي سازمان و هم راستا با نقش‏هاي متصور براي مديران، ماتريسي جامع براي نمايش وجوه مختلف توانمندسازي مديران ارائه شده است.