دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

ارائه مدلي براي ارزيابي و تضمين کيفيت تأمين‌کنندگان در مديريت زنجيره تأمين

 

چکيده

با توجه به اهميت و گسترش روزافزون زنجيره تأمين در سازمان‌ها و افزايش حجم برون‏سپاري فعاليت‌ها و همچنين جهت کسب رضايت و تأمين نيازمندي‌ها و اولويت‌هاي مشتريان، مي‌بايست فعاليت‌هاي برون‏سپاري به تأمين‌کنندگاني واگذار شود که توانايي برآورده‏سازي نيازهاي سازمان و مشتريان آن را داشته باشند. در اين راستا مي‌بايست تأمين‌کنندگان طبق اصول و معيارهاي ويژه‌اي انتخاب شوند تا مخاطره حاصل از برون‏سپاري فعاليت‌ها به حداقل ممکن برسد. لذا جهت کاهش اين مخاطره بايد شناسايي، انتخاب و ارزيابي تأمين‌کنندگان براساس يک فرآيند نظام‏مند و علمي پايه‌ريزي و اجرا شود.

در اين مقاله سعي شده تا ضمن تشريح جايگاه و نقش ارزيابي تأمين‌کنندگان در زنجيره تأمين، به معيارها و شاخص‌هاي مورد نياز در فرايند ارزيابي و تضمين کيفيت تأمين‌کنندگان پرداخته شود و در انتها يک مدل پيشنهادي جهت فرآيند انتخاب و ارزيابي تأمين‌کنندگان توليدي قطعات ارائه شود