دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

بررسي مديريت کيفيت فراگير از ديدگاه مقايسه

 

چکيده

طي دهه­هاي گذشته، مفاهيم مختلفي در زمينه­هاي مديريت کيفيت فراگير، مديريت دانش، شش سيگما و توليد ناب توسط متخصصين و سازمان­هاي مختلف به کار گرفته شده است. با وجود اقدامات فراواني که در زمينه اين مفاهيم صورت گرفته است، سوالاتي در ارتباط با قابليت کاربرد اين مفاهيم در سازمان­هاي مختلف و زمينه­هاي متفاوت باقي مانده است. از اين رو، هدف اين مقاله ارزيابي و تشريح شباهت‏ها و تفاوت­هاي بين اين مفاهيم است. در اين مقاله، پس از شرح مختصري از هر يک از مفاهيم عنوان شده به بررسي شباهت‏ها و تفاوت­هاي اين مفاهيم خواهيم پرداخت.