دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

نشريه شماره 30 , 31، شهريور 1396

بسمه تعالي

پنج سال از طلوع نشريه مديريت كيفيت فراگير در سپهر رسانه‏اي كشور مي‏گذرد و در طي اين 5 سال عملكرد اين جريده با فراز   و فرودهايي همراه بوده است. علي‏ايحال تمامي تلاش اينجانب و همكاران عزيزم در تحريريه معطوف به ارتقاء سطح كيفي نشريه و همچنين گسترش فرهنگ مديريت كيفيت فراگير در ايران عزيز بوده است كه انتخاب دوماهنامه مديريت كيفيت فراگير به عنوان رسانه منتخب در همايش بزرگ روز ملي مهندسي در سال 1394 و ارسال مقالات و ديدگاه‏هاي صاحبنظران علم مديريت به اين نشريه و گفتگو با ده‏ها تن از مقامات ارشد كشور نشانه‏اي بر مقبول واقع شدن اين تلاش‏ها از سوي جامعه مخاطبان در داخل كشور بوده است. همچنين نگاهي هم به فعاليت‏ در عرصه‏هاي بين‏المللي داشته‏ايم. كسب جايگاه مقام مشورتي برنامه اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد (ECOSOC) در سال 2016 ميلادي پس از تصويب در شوراي مشورتي (ECOSOC) با راي اجماع كشورهاي عضو از ديگر افتخارات اين رسانه در سطح بين‏المللي بوده است كه جا دارد در اين فرصت صميمانه ازتلاش هاي همكاران گرانقدرم علي الخصوص سردبير محترم نشريه قدرداني و از پشتيباني‏هاي مخاطبان گرامي و مسئولين ذيربط نيز سپاسگزاري نمايم.

ليكن با آنچه گفته شد و تلاش‏هايي كه در اين 5 سال صورت پذيرفته است، هنوز در آغاز راه دشوار نهادينه‏سازي فرهنگ كيفيت و پياده‏سازي واقعي مديريت كيفيت در كشور هستيم و بايد عزم خود را جزم براي تحقق هر چه بيشتر اين هدف عالي در كشور نمائيم تا روزي كه ملت ما با افتخار از كالاها و خدمات با كيفيت ايراني در عرصه‏هاي گوناگون بهره ببرند و توليد ملي را چه در حوزه كالا و چه در حوزه خدمات به توليدات ديگر كشورها ترجيح دهند. اين مهم ميسر نخواهد شد مگر با همت بلند آحاد جامعه اعم از توليدكنندگان كالا و خدمات، صاحبنظران و انديشمندان دانشگاهي، مسئولين ذيربط و همچنين رسانه‏هاي كشور كه بي شك رسانه‏ها در اين عرصه نقشي انكارناپذير و بي بديل خواهند داشت. و ما هم اميدواريم كه بتوانيم با تلاش فراوان نقش خود را در اين فرآيند به بهترين وجه ايفا نماييم. مشتاقانه پذيراي انتقادات، پيشنهادات و نظرات ارزشمند همه صاحبان انديشه و خرد در ارتقاء كيفي اين نشريه هستيم.                                

عليرضا خجسته پور؛ مدير مسئول

براي مطالعه اين شماره لطفا كليك نمائيد.