دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

درباره ما

نشريه مديريت كيفيت فراگيربه عنوان اولين نشريه تخصصي حوزه مديريت كيفيت در سال 1391 و با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با گستره توزيع درسراسركشور و بصورت  دو ماهنامه منتشر گرديد.

هيئت تحريريه اين نشريه جمعي ازاساتيد و اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاههاي كشورو صاحب نظردر حوزه هاي مختلف مهندسي ، مديريت و كيفيت مي باشند. اين نشريه با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ  مديريت كيفيت فراگيردر كشورمنتشرو درهرشماره به ارائه مقالات تخصصي در اين زمينه، يافته هاي علمي جديد در اين حوزه و مصاحبه هاي تخصصي با اساتيد دانشگاهي و مسئولين قانونگذاري و دولتمردان اجرايي و همچنين معرفي كتاب ها و دستاوردهاي داخلي و خارجي پرداخته است .

 نشريه مديريت كيفيت فراگيرهمواره به عنوان يكي از حاميان رسانه اي همايش ها و گردهمايي هاي مرتبط با موضوع مهندسي صنايع، مديريت و مديريت كيفيت تلاش نموده است تا نقشي در توسعه اين فرهنگ در كشور داشته باشد.

اين نشريه در اسفند 1393و همزمان با روز ملي مهندسي به عنوان نشريه برگزيده دومين همايش ملي روز مهندسي در ارائه خدمات در حوزه مهندسي برگزيده شد.

اميدواريم بتوانيم با دريافت نقطه نظرات ارزشمند مخاطبان گرانقدراين نشريه، در هر شماره برغناي اين مجموعه افزوده و گامي درجهت رشد و توسعه فضاي علمي كشور برداريم.